Σύμβαση Ταξιδίου

Σύμβαση Ταξιδίου

Σύμβαση Ταξιδίου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Σήμερα ………………..μεταξύ αφενός του « καλαμάκι τράβελ σέρβις επε », στο εξής
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και όταν υπάρχει, του συνεργαζόμενου τουριστικού πρακτορείου
Δεσποτάκης Εμμανουήλ, στο εξής αναφερόμενο ως ο «ΠΩΛΗΤΗΣ», και αφετέρου
του εκδρομέα …………………………………………………………
23-29/5/2023 ΒΟΡΕΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΑΛΠΕIΣ
εξής αναφερομένου ως ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφωνούνε και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την εκδρομή που περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
Για τη συμμετοχή του εκδρομέα – «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» στο περιγραφόμενο οργανωμένο ταξίδι, ισχύουν οι κάτωθι γενικοί και ειδικοί
όροι, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει μελετήσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, όπως αναφέρονται στο κυρίως έντυπο του
προγράμματος του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και έχει λάβει γνώση των λεπτομερειών του ταξιδιού του όπως αναφέρονται στο τελικό ενημερωτικό
εκδρομής. Συμφωνεί δε με το πρόγραμμα και με τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο που τέθηκαν υπ’ όψη του και με όλα τα προβλεπόμενα στα
δύο αυτά έντυπα.
2. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς
εντός επτά ημερών από την επιστροφή του τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
3. Σε περίπτωση που στη διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων, στους τύπους των αεροσκαφών ή
υπάρξουν καθυστερήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο μεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, τρομοκρατικών
επιθέσεων καιρικών φαινόμενων και ανωτέρα βίας ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.
4. Για να έχετε κάλυψη Ιατρική πρέπει να έχετε κάρτα υγείας ή ιδιωτική ασφάλεια και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να έχετε
ιδιωτική ασφάλεια ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε
5. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του Αντισυμβαλλομένου, αποτελούν συμβόλαιο απευθείας με την
αεροπορική εταιρία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει απλώς μεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης.
6. Μετά την αναχώρηση, εάν ο Αντισυμβαλλόμενος για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, αυτό πρέπει να
γίνει γραπτώς προς τον Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής υποχρεούται καλόπιστα να βοηθήσει στην αλλαγή του προγράμματος, χωρίς όμως
να φέρει καμία άλλη ευθύνη.
7. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του, τότε υπόκειται σε «ακυρωτικά» κατά τους
Γενικούς Όρους Συμμετοχής.
8. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Αντισυμβαλλόμενος, έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ισχύουν οι γενικοί κανόνες
παραλαβής και παράδοσης του δωματίου.
9. Οι αποσκευές του Αντισυμβαλλομένου πρέπει να έχουν το επιτρεπόμενο βάρος και η μεταφορά τους να πληροί τους κανονισμούς
ασφάλειας. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για μερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση τω αποσκευών.
10. Ο Διοργανωτής ευθύνεται για το επισυναπτόμενο πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού, όχι όμως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που
αναφέρεται ως προαιρετική.
11. Ο Διοργανωτής έχει οργανώσει την εκδρομή κατά τους όρους και με την ευθύνη που του αναλογεί από την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων του Νόμου.
12. Επιπλέον ο Διοργανωτής έχει φροντίσει για την ασφάλιση του εκδρομέα με την υπογραφή ασφαλιστικών συμβολαίων γενικής αστικής
ευθύνης . Επίσης και με την εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς κανονισμούς (ΕΕ L 326 11.12.2015). Με βάση το ΠΔ 7.2018, με αριθμό συμβολαίου 2224074160.
13. Ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω συμβάσεως και τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στην
οργανωμένη εκδρομή.
14. Σε περίπτωση Covid-19:
• Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με βάση τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτοκόλλα που επικρατούν στις αντίστοιχες χώρες που ταξιδεύουμε.
• Και οποιοδήποτε κόστος προκύψει λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων (π.χ. μάσκα , μοριακό τεστ) σε οποιαδήποτε από τις χώρες που
επισκέπτεστε στο πρόγραμμα μας το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη
15. Από τις 6/4/2020 δέχεστε την πολιτική ακύρωσης η οποία ισχύει από την κατάσταση του Covid-19
Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ                                                                                                                               ΠΩΛΗΤΗΣ

 

 

 

Το παρόν πρέπει να υπογραφεί από τους Συμβαλλομένους, με ευθύνη δική τους και να επιστραφεί
στον Διοργανωτή
_________________________________________________________________________________
General Tourist Office
Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524
e-mail:manolis@kalamaki-travelservices.gr

Κάντε λήψη του αρχείου σε PDF